ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು – ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ

ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ